WriteFreely v0.4.0 にバージョンアップしました

更新内容(訳)

追加機能

不具合修正

リリースノートは以下

Release v0.4 · writeas/writefreely